bestuursorganen IGEAN milieu & veiligheid

IGEAN milieu & veiligheid is door de samenstelling van haar bestuursorganen zeer nauw verbonden met de aangesloten besturen.

In de algemene vergadering, het hoogste bestuursorgaan, zetelen de vertegenwoordigers van alle aangesloten gemeenten, OCMW’s en intergemeentelijke verenigingen die lid zijn van de vereniging. De algemene vergadering komt twee keer per jaar samen en benoemt onder andere de commissaris-revisor, die de financiële verrichtingen van de vereniging controleert.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de vereniging. Eigenlijk komt het erop neer dat de raad van bestuur bevoegd is voor alles wat niet voorbehouden is aan de algemene vergadering. In de raad van bestuur zijn alle aangesloten gemeenten rechtstreeks vertegenwoordigd.

Het directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur van de vereniging. In het directiecomité zijn de gemeenten per regio (noord, midden en zuid) vertegenwoordigd door in totaal zes leden.

De directeur-zaakvoerder is het hoofd van het personeel en geeft leiding aan de dagelijkse werking van de intergemeentelijke vereniging. Hij wordt benoemd door de raad van bestuur.

Het managementcomité staat onder leiding van de directeur-zaakvoerder. Het comité heeft het doel om de directieleden nauwer te betrekken bij het beleid en de uitwisseling van kennis tussen de directieleden te bevorderen. Zo kunnen punten met betrekking op verschillende diensten en afdelingen van de intergemeentelijke vereniging op een vlotte manier worden afgehandeld.

Tot slot zijn er het adviescomité milieu en het adviescomité veiligheid. Zij adviseren de raad van bestuur over projecten van IGEAN milieu & veiligheid die betrekking hebben op hun vakgebied.