Gebruiksvoorwaarden www.igean.be

IGEAN biedt je deze website (www.igean.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" wordt verstaan alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid
IGEAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij IGEAN Dienstverlening & IGEAN Milieu & Veiligheid, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.

IGEAN heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

IGEAN noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van het logo - zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan IGEAN of aan de organisaties die IGEAN hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen IGEAN en de websiteleverancier LCP N.V. uit Brugge.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met IGEAN Dienstverlening & IGEAN Milieu & Veiligheid, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het gemeentebestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

3. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. IGEAN controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

IGEAN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van IGEAN verwijst.

4. Bescherming van de persoonsgegevens
IGEAN dienstverlening, dienstverlenende vereniging voor uw gemeente of stad, en IGEAN milieu & veiligheid, opdrachthoudende vereniging voor uw gemeente of stad, hechten veel belang aan uw privacy en beschermen uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679, hierna: “AVG”). Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Indien u meer wil weten over de omgang met persoonsgegevens en de beveiliging hiervan, kan u hier de uitgebreide privacyverklaring raadplegen:
privacyverklaring IGEAN milieu & veiligheid.pdf
privacyverklaring IGEAN dienstverlening.pdf

Indien u nog bijkomende vragen heeft kan u mailen naar privacy@igean.be of schrijven naar IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.