opdracht

IGEAN milieu & veiligheid is een intergemeentelijke vereniging die het doel heeft een vooruitstrevend en duurzaam beleid voor afvalverwijdering en arbeidsveiligheid tot stand te brengen voor de aangesloten besturen. Alle gemeenten uit het arrondissement Antwerpen zijn lid van de vereniging. IGEAN milieu & veiligheid bestaat uit een milieuafdeling en een dienst arbeidsveiligheid.

De milieuafdeling organiseert voor de aangesloten gemeenten de inzameling, overslag en verwerking van huishoudelijk afval. Het GFT+ afval wordt door IGEAN milieu & veiligheid verwerkt in de vergistingsinstallaties in Brecht. De milieuafdeling werkt ook aan afvalpreventie door een afvalkrant uit te geven, compostcursussen te organiseren enzovoort. IGEAN milieu & veiligheid baat eveneens een aantal recyclageparken uit en biedt de aangesloten gemeenten juridische en technische ondersteuning bij allerhande milieudossiers.

De gemeenschappelijke dienst PBW (Preventie en Bescherming op het Werk) verzorgt de arbeidsveiligheid bij de aangesloten besturen, de veiligheid van speeltoestellen en speelterreinen, de veiligheid van tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en de preventie van en bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

IGEAN milieu & veiligheid heeft het statuut van een opdrachthoudende vereniging die werkt op basis van beheersoverdrachten. Dat houdt in dat de aangesloten besturen de bevoegdheden om bepaalde taken uit te voeren aan IGEAN milieu & veiligheid toevertrouwen, zoals bijvoorbeeld de afvalinzameling. IGEAN milieu & veiligheid handelt dan voor rekening en in de plaats van de opdrachtgevende besturen.
Bij de uitvoering van haar opdrachten past IGEAN milieu & veiligheid altijd de volgende basisprincipes toe:

  1. IGEAN milieu & veiligheid werkt alleen op vraag van de aangesloten gemeenten
  2. IGEAN milieu & veiligheid kan volgens haar statuten geen werkingskosten aan haar leden vragen
  3. IGEAN milieu & veiligheid voert alles uit wat de aangesloten gemeenten vragen, zolang dat volgens haar statuten en door de wet toegelaten is
  4. IGEAN milieu & veiligheid kan alleen bij de aangesloten leden werken uitvoeren of gronden aankopen of verkopen als de betrokken gemeente daarmee akkoord gaat
  5. Als een gemeente zich bij IGEAN milieu & veiligheid aansluit, betekent dat alleen dat de aangesloten gemeenten gebruik kunnen maken van de diensten die IGEAN milieu & veiligheid volgens haar statuten kan aanbieden.


IGEAN milieu & veiligheid heeft niet het doel om winst te maken. Voor elk project worden enkel de werkelijk gemaakte kosten aan de gemeenten en de OCMW's-vennoten doorgerekend. Nu de gemeentelijke begrotingen steeds meer onder druk komen te staan, is die werking aan kostprijs heel belangrijk. 

U kan hier de statuten van IGEAN milieu & veiligheid raadplegen.
U kan hier de oprichtingsakte van IGEAN milieu & veiligheid raadplegen.

IGEAN milieu & veiligheid respecteert de privacy. U kan hier de 'Beleidsverklaring voor informatieveiligheid' binnen IGEAN milieu & veiligheid raadplegen.