streekplatform Rupelstreek en Zuidrand

Met het Streekplatform Rupelstreek en Zuidrand willen IGEAN, 13 lokale besturen (Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Lint en Rumst), de provincie Antwerpen, Streekvereniging Zuidrand, vzw Toerisme Rupelstreek, Vlotter en verschillende actoren in de streek op een vernieuwende manier de krachten bundelen en samenwerken rond een versterkt streekbeleid met een focus op het thema toerisme, een thema dat in deze regio sterk verbindend werkt. Vanuit deze samenwerking wensen we met de actoren die betrokken zijn en later ook met een ruimer partnership, op een heel directe en projectmatige manier zaken uitwerken die de sociale cohesie en arbeidsmarkt ten goede komen. Dit moet leiden tot meer streekidentiteit en samenwerking in de regio.

Concrete doelstellingen en acties

1. Versterkte samenwerking
Om de intergemeentelijke samenwerking te versterken, wordt vertrokken vanuit een partnershipbenadering waarbij het engagement en de betrokkenheid van alle partners zorgen voor een gedragen en daadkrachtig streekbeleid.
Concrete acties:

  • Opstart van het Streekplatform, niet als extra orgaan of instelling, maar wel als nieuwe werking rond streekbeleid in aansluiting bij de werking en overlegcultuur van IGEAN.
  • Om de intergemeentelijke samenwerking te versterken zal enerzijds een inventarisatie gemaakt worden van de bestaande samenwerkingen en zullen anderzijds de lokale besturen bevraagd worden naar de kwaliteit en tevredenheid van de bestaande samenwerkingsverbanden.


2. Opbouw van een streekvisie
Samen met alle partners en lokale stakeholders zal een streekvisie worden opgemaakt. Deze kan, tijdens de looptijd van het project, geactualiseerd en geconcretiseerd worden.
Concrete actie:

  • Via overleg, en met inbreng van experten, zal een visienota rond versterkte samenwerking opgemaakt worden die als basis kan dienen voor verdere samenwerking en de uitbouw van het Streekplatform. De conclusies en suggesties kunnen ook meegenomen worden bij de opmaak van de meerjarenplanning 2020 -2025 en andere beleids- en beheersdocumenten van de lokale besturen.


3. Versterken van het toerisme in de regio
Vanuit een versterkt streekbeleid zullen de krachten gebundeld worden rond toerisme m.n. rond twee concrete thema’s nl. streekproducten en 75 jaar bevrijding WOII.
Concrete acties:

  • Met diverse acties wil de regio deelnemen aan de herdenking n.a.v. van 75 jaar einde WOII. O.m. door bij te dragen aan de inhoud van het deelproject rond de Schelde en Antwerpen van de Liberation Route in 2019, mee de schouders te zetten on der evenementen en initiatieven, de communicatie rond het aanbod van de regio te versterken (zowel nationaal als internationaal) en een verbindende rol te spelen tussen de verschillende lokale initiatieven en mee te zorgen voor een rode draad binnen het gehele verhaal.
  • Het versterken van het bestaande aanbod van streekproducten via o.a. het ondersteunen van de aanbieders, het bouwen van bruggen tussen aanbieders, horeca, retail- en andere sectoren en het stimuleren van het ondernemerschap rond streekproducten.
  • Om de samenwerking tussen de toeristische spelers te versterken zal een leernetwerk worden geïnstalleerd en zullen concrete werkwijzen worden voorgesteld om toeristische doelen te realiseren.

Het Streekplatform Rupelstreek en Zuidrand ontvangt voor de periode 2018 t.e.m. juli 2019 cofinanciering van de Vlaamse overheid via het ESF (Europees Sociaal Fonds). De personeelskost wordt mee gefinancierd door IGEAN en de provincie Antwerpen.