streekplatform Voorkempen

Met het Streekplatform Voorkempen willen IGEAN, 15 lokale besturen in het noorden van het Arrondissement Antwerpen (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel), de provincie Antwerpen, SELAB, KINA en enkele (sociale) partners samen actiegericht inzetten op lokale initiatieven met een focus op fietsmobiliteit . Vanuit deze samenwerking wensen we met de actoren die betrokken zijn en later ook met een ruimer partnership, op een heel directe en projectmatige manier zaken uitwerken die de sociale cohesie en arbeidsmarkt ten goede komen. Dit moet leiden tot meer streekidentiteit en samenwerking in de regio.

Concrete doelstellingen en acties

1. Versterkte samenwerking
Om de intergemeentelijke samenwerking te versterken, wordt vertrokken vanuit een partnershipbenadering waarbij het engagement en de betrokkenheid van alle partners zorgen voor een gedragen en daadkrachtig streekbeleid.

Concrete acties:

  • Opstart van het Streekplatform, niet als extra orgaan of instelling, maar wel als nieuwe werking rond streekbeleid in aansluiting bij de werking en overlegcultuur van IGEAN.
  • Om de intergemeentelijke samenwerking te versterken zal enerzijds een inventarisatie gemaakt worden van de bestaande samenwerkingen en zullen anderzijds de lokale besturen bevraagd worden naar de kwaliteit en tevredenheid van de bestaande samenwerkingsverbanden.


2. Opbouw van een streekvisie
Samen met alle partners en lokale stakeholders zal een streekvisie worden opgemaakt. Deze kan, tijdens de looptijd van het project, geactualiseerd en geconcretiseerd worden.

Concrete actie:

  • Via overleg, en met inbreng van experten, zal een visienota rond versterkte samenwerking opgemaakt worden die als basis kan dienen voor verdere samenwerking en de uitbouw van het Streekplatform. De conclusies en suggesties kunnen ook meegenomen worden bij de opmaak van de meerjarenplanning 2020 -2025 en andere beleids- en beheersdocumenten van de lokale besturen.


3. Versterken van het regionaal fietsbeleid 
Vanuit een versterkt streekbeleid zullen de krachten gebundeld worden rond fietsbeleid.

Concrete acties:

  • Project ‘Een tweede leven voor gestolen en gevonden fietsen’. Met dit project willen we het ophalen, registreren en opnieuw in de economie brengen van gestolen en gevonden fietsen intergemeentelijk organiseren. Hiervoor zal samengewerkt worden met organisaties uit de sociale en reguliere economie en met opleidingsinitiatieven.
  •  Project fietspunten en fietshubs. Aansluitend op de mobiliteitsvisie van de vervoersregio Antwerpen zullen voorstellen uitgewerkt worden rond regionaal verspreide fietshubs en –punten m.n. aan belangrijke treinstations, knooppunten van de Lijn, bepaalde industrieterreinen, grotere scholen, enz. Ook hiervoor zal samengewerkt worden met partners in de sociale en reguliere economie en de opleidingssector.
  • Pilootproject ‘Uitleendienst fietsen’. Uit een bevraging over de noden van een fietsbeleid, bleek dat bepaalde doelgroepen (mensen in armoede, nieuwkomers, …) niet beschikken over een fiets maar daar wel nood aan hebben. Via dit project zal zowel de behoefte (wie, wat, wanneer, …) als de marktzijde (aanbieders in de sociale en reguliere economie) onderzocht worden en zal een pilootproject opgestart worden om het intergemeentelijk ter beschikking stellen van fietsen uitgetest worden.
    Klik hier door om meer te lezen over de oprichting van de velotheek in Schoten en Zoersel!
  • Project fietsdeelsysteem. Om in te spelen op zowel de wijzigende mobiliteitsvisie in de regio als de wijzigende nood aan fietsen in de regio zal er onderzocht en geëxperimenteerd worden met een deelfietssysteem voor een meer landelijke regio.


Het Streekplatform Voorkempen ontvangt voor de periode 2018 t.e.m. juli 2019 cofinanciering van de Vlaamse overheid via het ESF (Europees Sociaal Fonds). De personeelskost wordt mee gefinancierd door IGEAN en de provincie Antwerpen.